Evde Bakım Nedir?
24 Mart 2020

  EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

  Evde sağlık hizmeti, kişinin yaşadığı ortamda, ailesinden ve sosyal çevresinden ayrılmadan ihtiyaç duyduğu sağlık  hizmetlerine ulaşması temeline dayanır.

  Evde Sağlık Hizmetleri;

a) Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini,

b) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesini,

c) Tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunmasını,

ç) Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesini,

d) Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini,

e) Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini, kapsar.

İhtiyacı olan hastalara muayene, tetkik, tahlil,tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının  yapılması kapsamında;

      Birinci basamak hasta muayenesi

      Tahlil ve tetkik

      İM/İV tedaviler

      Ağız ve  Diş  rahatsızlıkları tedavisi

      Nazogastrik ve Mesane sonda değişimi

      Damar yolu değişimi

      Yanık ve Yara pansumanları

      Bez, mama, havalı yatak gibi raporların çıkartılmasında  ve ihtiyaç olunan tıbbi cihazın temin edilmesine yardımcı olmak,

      Sağlık raporu ile kullanılan ilaçlar/ bez/mama reçete edilmesini sağlamak

      Nakil işlemlerinde yardımcı olmak


Evde sağlık hizmetleri; birim sorumlu tabibi/diş tabibi ya da AHB tarafından, gerektiği hallerde müdavi tabip ya da ilgili uzman tabipler ile istişare edilerek hazırlanan ve koordinasyon merkezi sorumlusu tarafından uygun görülerek onaylanan çalışma ve iş planına göre yürütülür.

Vakanın durumuna göre günlük, haftalık veya aylık dilimler halinde önceden hazırlanan, ziyaret günü hasta ve/veya aile bireylerine önceden bildirilir. Ziyaret saati ve tarihi; kalınan süre; yapılan tıbbi girişim ve işlemler; kullanılan ilaç, araç-gereç, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri kayıt altına alınır. Hizmet verilen kişinin durumu ve ziyaretin seyri raporlanır.

Koordinasyon merkezi tarafından yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması ve veri güvenliğinin sağlanması zorunludur.

Evde sağlık hizmeti mesai saatleri içerisinde ve randevu sistemiyle sunulur.